Giardia Lamblia

Anton Von Leeuwenhoek (1681) discovered Giardia Lamblia originally named Cercomonas intestinalis, later also known as Giardia intestinalis or Giardia duodenale in his stools, making it one of the earliest known protozoan parasites. It is called Giardia after Paris Professor Giard and Lamblia after Prague Professor Lambl, who provided a detailed description of the parasite. It is …

Read more